Súčasnosť

Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, bolo zistené nasledovné:

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Spolu
Muži
Ženy

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v %
568
273
295

51,94

Ekonomicky aktívne osoby
Ekonomicky aktívni
Pracujúci(bez pracujúcich dôchodcov)
Pracujúci dôchodcovia
Nezamestnaní


254
195
11
48

Veková štruktúra obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku
predproduktívnom (0-14)
produktívnom – muži (15-54)
produktívnom – ženy (15-54)


83
159
151

Národnostné zloženie obyvateľstva
Trvale bývajúceho obyvateľstvo spolu v tom národnosť:
slovenská
maďarská
rómska
rusínska
ukrajinská
česká
poľská
ruská
ostatné
nezistená
568
549
1
0
1
3
4
2
1
1
6

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné stredné všeobecné
Vyššie odborné
Vysokoškolské,bakalárske
Vyskoškolské, mag.inž.dokt.
Doktorandské
Bez vzdelania
Nezistené
25
8
13
72
4
83
8

Pri sčítaní, 26.mája 2001, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, bolo zistené nasledovné:

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Spolu
Muži
Ženy

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v %
516
239
277

53,7

Ekonomicky aktívne osoby (bez pracujúcich dôchodcov)
Spolu
Muži
Ženy

Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v %

226
125
101

43,8

Veková štruktúra obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku
predproduktívnom (0-14)
produktívnom – muži (15-59)
produktívnom – ženy (15-54)
poproduktívnom – muži (60 a viac)
poproduktívnom – ženy (55 a viac)
nezistenom

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom
produktívnom
poprokuktívnom

73
172
154
31
86
0


14,1
63,2
22,7

Národnostné zloženie obyvateľstva
Trvale bývajúceho obyvateľstvo spolu v tom národnosť:
slovenská
maďarská
rómska
česká
rusínska
ukrajinská
nemecká
iná
nezistená
516
493
0
12
4
1
3
0
1
2

Domový a bytový fond
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu )
Trvale obývané domy
z toho rodinné domy
Neobývané domy
Byty spolu
Trvale obývané byty
z toho v rodinných domoch
Neobývané byty
195
149
148
46
197
151
150
46

Úroveň bývania
Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb
m² obytnej plochy
obytných miestností
Priemerný počet m² obytnej plochy na osobu

3,44
78,30
4,33
22,8

Obec Trnava pri Laborci leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny pod juhozápadnými výbežkami pohoria Vihorlatu, v nadmorskej výške 116-455 m n.m., uprostred obce 176 m. n.m, 10 km severovýchodne od mesta Michalovce. Na východ od obce sa nachádza hradný vrh, na sever hora zvaná Malinová a vrch Hirjač. Na západ sa tiahnú Kruhy, južným smerom od obce je pekný výhľad na okresné sídlo, okolie dediny a najmä novovybudovanú rekreačnú oblasť Zemplínska Šírava. Cez obec preteká malý regulovaný potok, ktorý ju delí na dve strany. Kataster obce má rozlohu 1533,97 ha, z toho 618,33 ha poľnohospodárskej pôdy a 375,61 ha lesov. Intravilán je 46,57 ha a z toho zastavaná plocha 43,52 ha. Obec má 180 domov a 547 obyvateľov.

Z geologického hľadiska je známe, že v mladších treťohorách vznikli ako lávová vyvrelina kopce na východ od Trnavy, medzi nimi aj Viniansky hradný vrch skladajúci sa z andezitu, ktorý sa aj ťažil v kameňolome. Vrch Hirjač je zložený z tufitov-sopečný popol usadený vo vode. Tufit sa v minulosti pre svoju mäkkosť, pórovitosť a ľahkosť využíval ako stavebný materiál.

Sopečné pohorie Vihorlatu, na ktorého juhozápadných vrchoch Trnava leží, vzniklo na trhlinách zemskej kôry. V týchto trhlinách sa nachádzali horúcou vodou rozpustené horniny-hydrotermy a medzi nimi aj železo v rude limozit, alebo polosiderit, ktorý sa v minulom storočí aj ťažil v Malinovej nad Trnavou. Ešte aj dnes sú viditeľné zavalené štôlne, z ktorých vyteká prameň. Železnú rudu vozili na vozoch ťahaných volmi do Remestských Hámrov, kde bola vysoká pec. S ťažbou sa prestalo v druhej polovici 19. storočia.

Obec sa spomína v listine stoličnobelehradské kapituly z rok 1249, ale existovala už skôr. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom, čo pretrvalo až do dnešných čias.

Obec je východiskovou základňou výstupu na Viniansky hrad z výhodnejšej západnej strany. Z kultúrnohistorických pamiatok je potrebné spomenúť grécko-katolícky kostol z roku 1713, barokovoklasicistickú kúriu z 18. storočia a vzácne kamenné klenuté mostíky cez obecný potok.