Aktivity starostu

November 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52
- stretnutie občanov obce k napojeniu na vodovod a kanalizáciu v nových úsekoch
- stavebné konania a miestne zisťovania, stavebný úrad
- stretnutie a valné zhromaždenie ZOOCR
- realizácia podujatia - Úcta k starším
- Správa o kontrole a stave dokumentácii krízového štábu, CO, HM
- zabezpečenie vývozu veľkoobjemového kontajnera z cintorína
- rokovania s obecným advokátom
- zabezpečenie zmulčovania plôch starej časti obecného cintorína
- pracovná porada MAS Duša
- školenie o eGovernmente
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Október 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52
- kolaudácia časti vodovodu v obci realizovanej v roku 2016
- jednania k oprave hraníc pozemkov pri obecnej komunikácii
- prípraja žiadosti pre ÚPSVaR k projektu §50j
- pravidelné riešenia stavebných konaní, spoločný stavebný úrad
- príprava podkladov pre sprevádzkovanie vodovodných prípojok na novovybudovanom vodovode
- kolaudácia časti dobudovanej kanalizácie
- napojenia časového LED osvetlenia budovy Cerkvi
- zabezpečenie čistenia a kosenia cintorína pre Pamiatku zosnulých
- príprava podkladov a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
- príprava podkladov pre kontrolu dokumentácie krízových štábov obce
- rokovanie RZ MOS
- zabezpečenie prípravy podujatia a darčekov dôchodcom - úcta k starším
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


September 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52
- realizácia súťaže vo varení guláša a ukážky HaZZ, DHZ a PZ SR
- príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
- vydanie brožúry o obci - ZOOCR
- koordinácia opráv plota a múrika pri cintoríne a pravidelná údržba okolia
- príprava podkladov ku zmluvám s VVS a.s. Ke ku sprevádzkovaniu vodovodu
- jednania s SPF o pozemkoch v intraviláne obce
- pracovné stretnutie k autobusovej doprave - Arriva
- organizácia činnosti aktivačných pracovníkov obce (kosenie okola a cintorína, údržba, čistenie okolia obce atď.)
- pravidelné riešenia stavebných konaní, spoločný stavebný úrad
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


August 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52,§54
- príprava súťaže vo varení guláša a zabezpečenie ukážok HaZZ, DHZ a PZ SR
- stretnutia k dokončeniu stavby MF ihriska - povrch a mantinely
- stretnutia ku kolaudácii vodovodu a kanlizácie obec, zhotoviteľ, prevádzkovateľ, OÚŽP
- príprava opravy hraníc pozemkov pri obecnej ceste a GP
- stretnutie VVS k stavbe vodovod a kanalizácia a ku skolaudovaní stavieb OÚŽP
- úprava parkoviska pred budovou obecného úradu (obrubníky, živicový povrch)
- organizácia činnosti aktivačných pracovníkov obce (kosenie okolia, údržba, čistenie okolia obce atď.)
- pravidelné riešenia stavebných konaní
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Júl 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- účasť na pravidelnom stretnutí Trnáv spojenú so súťažov DHZ v Trnave (pri Bratislave)
- príprava podkladov do propagačnej novovydanej brožúry o obci (EXCEL s.r.o.)
- príprava zabezpečenia súťaže DHZ v Trnave pri Laborci (9.7.2016)
- zabezpečenie úpravy pam.izby V.Gaňa - 50.výročie úmrtia V.Gaňa (Matica Slovenská)
- príprava organizácie obecných slávností + zabezp.sponzorstva akcie (17.7.2016)
- zabezpečenie realizácie projektu rekonštrukcie verejného LED osvetlenia v obci (VSD a.s.)
- podklady pre zúčtovanie dotácie z EvF na dostavbu vodovodu
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52,§54
- stretnutie VVS, Hypex, SPP a obce k odovzdaniu stavby vodovodu a skolaudovaní stavby
- rokovania ku kolaudácii dobudovanej cedovanej časti kanalizácie VVS a.s.
- organizácia činnosti aktivačných pracovníkov obce (kosenie okolia, údržba cintorína, čistenie okolia obce atď.)
- úprava parkoviska pred budovou obecného úradu
- pravidelné riešenia stavebných konaní, spoločný stavebný úrad
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Jún 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52,§54
- organizácia činnosti aktivačných pracovníkov obce (kosenie, údržba, čistenie okolia obce atď.)
- príprava a odoslanie podkladov k zúčtovaniu dotácie EvF 1.fa
- riešenie zamedzenia voľného pohybu psov v obci
- rokovania s VVS k dobudovaniu Kanalizácie v obci
- príprava podkladov a vedenie obecného zastupiteľstva
- pracovná porada ZOOCR
- pravidelné riešenia stavebných konaní
- zabezpečenie opravy mot.náradia STIHL
- valné zhromaženie akcionárov VVS a.s. Košice
- dokumentácia pre EvF k zúčtovaniu dotácie
- príprava žiadosti pre ÚPSVaR Mi §52 7-12/2016
- zabezpečenie paliet pre kompostovisko pri OcÚ
- rokovanie RZ MOS Zemplín
- otvorenie LTS 2016 Zemplínska Šírava-ZOOCR, Kamenec
- žiadosti o zápis GP miestných obecných komunikácií
- stretnutie ZMOS a športový deň
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Máj 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52,§54 za 5/2016
- zabezpečenie opravy mot.náradia (krovinorez, mot.píla)
- organizácia činnosti aktivačných pracovníkov obce (kosenie, údržba, čistenie okolia obce atď.)
- príprava nových ziadostí pre ÚPSVaR Mi §12 a zmlúv s UoZ
- stretnutie VVS - dobudovanie kanalizácie obce
- zabezpečenie opravy stien v kaštieli pri pam.izbe
- zabezpečenie a výsadba 20ks ihl.stromčekov MF ihrisko a pri DS
- príprava zmlúv cedačná zmluva VVS a.s. - Kanalizácia - dobudovanie
- súčinnosť pri realizácii prác na dostavbe vodovodu v obci
- Zúčtovanie 1.časti poskytnutej dotácie z EvF - Vodovod
- Príprava organizácie slávnosti obce a spomienke pri pamätníku V.Gaňa
- zabezpečenie kópií porealizačného zmaerania VaK v sprevádzkovanej časti obce - VVS
- príprava návrhu VZN o nakladaní s KO a DSO
- jednania k príprave vydania brožúry o obci fotografie, hist. podklady zo Z.Múzea.
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.
-


Apríl 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- výkazy pre ÚPSVaR Michalovce za aktivačných pracovníkov §52,§54 za 4/2016
- konzultácie k realizovaným stavbám v obci - spoločný stavebný úrad
- objednanie vyhotovenia GP obecných pozemkov a cesty v časti od drevenice po cerkev
- rokovania so SPF o vyjadrenie k zápisu GP premostenia potoka pod obecnou cestou
- konzultácie EvF Vodovod 2016
- rokovanie o prevode investorstva dobudovania kanalizácie v obci na VVS a.s. Ke
- zabezpečenie overených projekt.dokumentácie vodovodu v novorealizovaných vetvách.
- vypracovanie a podanie žiadosti ÚPSVaR §12 na obdobie 5-10/2016.
- OÚ katastrálny odbor - doplnenie potvrdení k zápisu GP (SPF).
- nákup PHM a ND na mot.náradie na údržbu okolia obce.
- prezentácia a rokovanie k rekonštrukcii verej.rozhlasu obce za bezdrôtový.
- zabezpečenie plynových revízii obecných plyn.zariadení OcÚ, kaštieľ, KD.
- príprava a podpis zmlúv EvF k dobudovaniu obecného vodovodu v ostávajúcich vetvách.
- príprava podkladov k VZN o odpadoch a drobných stavbených odpadoch.
- podpis zmluvy s ÚPSVaR Mi §12 5-10/2016
- pravidelný nákup kanc.potrieb pre OcÚ.
- jednania k príprave vydania brožúry o obci.
- OÚ katastr.odbor - zápis vecných bremien na vodovod a kanál na novobudovaných úsekoch/vetvách.
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Marec 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- rokovanie v Bratislave EvF k schválenej dotácii k dobudovaniu vodovodu
- žiadosti o vyjadrenia k zápisu geometrických plánov obecných komunikácii Slovenský pozemkový fond
- zebezpečenie podkladov k schválenej dotácii z EvF na ostávajúcich vetvách vodovodu
- zápis geometrických plánov obecných pozemkov na LV na katastri (od drevenice po cestu pri cerkvi)
- jednania o dobudovaní kanalizácie s VVS a.s. vo zvyšných nedobudovaných častiach obce
- príprava a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva (18.3.2016)
- príprava zmlúv o zriadení vecných bremien na ostavajúcich vetvách vodovodu a kanalizácie
- nákup materiálu pre aktivačných pracovníkov - farby na rozhlasové stĺpy v celej obci
- podanie žiadosti na ÚPSVaR Mi na §52 pre 3UoZ na obdobie 5-10/2016
- oslovenie záujemcov a zadanie vypracovania geometzrických plánov na obecné pozemky (od drevenice po cestu pri cerkvi)
- zabezpečenie dezinfekcie chladiaceho boxu Domu Smútku
- rokovania o dobudovaní kanalizácie v obci VVS a.s. Ke
- zabezpečenie volieb do NRSR2016 a zverejnenie výsledkov
- seminár RVC zákon o ochrane prírody a krajiny, výrub drevín
- podklady k dotácii RVPK2015 (MF ihrisko 2.etapa) - sociálna prevencia
- Košice HaZZ - prebratie nového Protpovodňového vozíka pre DHZ z MVSR (plnevybavený-čerpadlá,el.generátor,hadice,norné steny,náradie,atď) cena cca 14500,-€
- podanie mesačných výkazov pre ÚPSVaR §52 a §54 za 2/2016
- OÚ-kataster zápis geodetických plánov časti obecných pozemkov so zápisom do LV obce (od vrchnej zastávky vpravo a ulička pri bytovke)
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Február 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- podanie povinných podkladov pre Odbor krízového riadenia OÚ Michalovce
- nákup materiálu na opravu stien Domu smútku
- príprava VZN o slobodnom prístupe k informáciám
- príprava a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva (22.2.2016)
- pracovná porada RZ MOS - Šírava (Združenie miest a obcí - ZMOS)
- rokovanie obecnej rady
- účasť na pojednávaní na okr. súde Michalovce
- stretnutie poslancov a starostov s podpredsedom KSK (Košického samosprávneho kraja)
- príprava zriadení vecných bremien na novobudovaných vetvách vodovodu a kanalizácie, stretnutie s občanmi - vlastníkmi dotknutých pozemkov
- pracovné stretnutie s obecným advokátom
- rokovania s VVS a.s. o sprevádzkovaní a dobudovaní vodovodu a kanalizácie v našej obci
- príprava a podanie žiadosti o NFP na PPA podopatrenie 7.2. chodníky vetva A a B
- OÚ-kataster zápis geodetických plánov časti obecných pozemkov so zápisom do LV obce
- podpis dodatkov k zmluvám s ÚPSVaR Michalovce
- zabezpečenie opravy hlavného rozvádzača verejného osvetlenia obce
- koordinácia prác na oprave stien Domu Smútku našími aktivačnými pracovníkmi (za čo im v mene celej obce ďakujem)
- podanie mesačných výkazov pre ÚPSVaR §52 a §54 za 1/2016
- podpis zmluvy s VSD a.s. Ke - rekonštrukcia verejného osvetlenia celej obce
- konzultacie s projektantom k príprave projektu chodníky vetva A (kultúrny dom-kaštieľ) a B (kaštieľ-vrchná aut.zastávka)
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


Január 2016


- pravidelná priebežná aktualizácia obecnej webovej stránky
- podanie mesačných výkazov pre ÚPSVaR §52 a §54
- príprava projektu rekonštrukcie chodníkov vetva A a B, projektová dokumentácia, EKS na dodávateľa stavby
- príprava projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia obce, rokovania s VSD.a.s.
- podanie podkladov v BA na EvF na dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci na r.2016
- účasť na výročnej schôdzi Matice Slovenskej v našej obci
- uvítanie detí do života narodených v r.2015
- účasť na výročnej schôdzi DHZ Trnava pri Laborci
- pracovné stretnutie s obecným advokátom
- vyhodnotenie projektu EvF C4 - nelegálna skládka odpadu
- rokovania s OÚŽP pôvodca odpadu na nelegálnych skládkach
- výročná členská schôdza ZOOCR -Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu
- pracovné porady s vedením ÚPSVaR Michalovce - národné projekty
- pracovné stretnutie s vedením COOP Jednota o možniosti zriadenia predajne v obci
- príprava a podanie žiadosti RVPK 2016 - dostavba MF ihriska - úmelý trávnik
- oprava obecného traktora Zetor a vybavenie "C" značky z PZSR-ODI
- zabezpečenie opravy havarijného stavu elektoinštalácie OcÚ
- nákup materiálu na opravu vnútorných stien Domu smútku
- pravidelná a bežná agenda OcÚ.


tr>