Matica Slovenská - Viliam Gaňo  VILIAM GAŇO - nositeľ medaily Jána Amosa Komenského – vynikajúci pracovník v obore československej pedagogiky a zakladateľ slovenskej špeciálnej pedagogiky.


  Narodil sa 25. mája 1893 v Tarnave / Trnave pri Laborci/ okres Michalovce. Základnú školu navštevoval v Tarnave. Učiteľský ústav navštevoval v Blatnom Potoku, ktorý ukončil v roku 1912. Liečebno-pedagogickú kvalifikáciu získal na Ústave v Budapešti v roku 1915.

  Ako špeciálny pedagóg pôsobil v Ústave Bousieno. Od roku 1913-1915 pôsobil na Štátnych ústavoch pre slepé a nervózne deti. Od r. 1921 – 1926 Ústav hluchonemých v Komárne. V roku 1927 bol menovaný za definitívneho riaditeľa Štátneho ústavu hluchonemých v Dubnici. Od r. 1933 bol riaditeľom Ústavu pre hluchonemých v Kremnici. V roku 1944 bol odvolaný z funkcie riaditeľa Ústavu a preložený na miesto odborného učiteľa defektológie. V roku 1945 bol poverený vykonávať funkciu na Povereníctve Školstva. Po roku 1945 pôsobil na Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave.

  Svoje bohaté skúsenosti z praxe spracoval vo svojich didakticko-metodických dielach, ktoré sú vodítkom v práci špeciálnych pedagógov. V tejto oblasti dosiahol aj praktické výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, ako neúnavný priekopník. Dokázal presadiť aj zlepšenie materiálno-technických a priestorových podmienok špeciálnych škôl.

  Ako výchovný organizátor, vedecko-výskumný pracovník a publicista sa zapojil do výstavby školstva. Zúčastnil sa na vypracovaní návrhu nových školských zákonov. Podieľal sa na príprave novej koncepcie vysokoškolskej prípravy špeciálnych pedagógov. Pracoval na defektológii VÚP v Bratislave. Pod jeho vedením sa sústavne rozvíjali teoretické základy špeciálnej pedagogiky a spájala sa teória s praxou. Zomrel 24.júla 1966 v Bratislave. Vedecké dielo Viliama Gaňa je mimoriadne veľkým prínosom pre riešenie problémov špeciálnej pedagogiky.

 

  MATICA SLOVESKÁ.


  Činnosť miestneho odboru Matice slovenskej bola obnovená v roku 2009. Pri obnovení činnosti MO MS za predsedníctva pani Šamudovskej sme si pred seba postavili náročné ciele. Hlavné úsilie bolo venované obnoveniu slávnosti Gaňovej Tarnavy ako pripomenutie si významného rodáka našej obce profesora Viliama Gaňa, zakladateľa špeciálnej pedagogiky. Vyvrcholením úsilia členov výboru a ďalších členov MO MS bolo postavenie pamätníka pre tohto nášho významného rodáka.

  V roku 2010 ďalšou významnou akciou bola prezentácia knihy "Vo svetle svojho rodiska" z pera pani Anny Šamudovskej, našej pani učiteľky a vtedajšej predsedkyne MO MS.
V septembri 2010 sme zahájili prípravne práce na pamätnej izbe V.G. návševou múzea špeciálnej pedagogiky v Levoči. Mgr. Tinajová, vtedajšia riaditeľka nám poskytla množstvo materiálov zo života a práce Vilima Gaňa.

  V roku 2011 boli hlavnou úlohou práce na pamätnej izbe: Príprava miestnosti, príprava návrhu informačných panelov, rozmiestnenie, objednanie výroby panelov, zakúpenie stoličiek, stola, tabule z čiernej žuly s označením pamätnej izby. Toto všetko by sa nám nepodarilo bez finančnej podpory MS a to hlavne pána Eštoka, pani Zolovčíkovej a JUDr. Kušnírovej. Veľmi nám pomohli aj Dr. Behúnová zo Špeciálnej internátnej školy v Michalovciach, ktorej pracovníci namaľovali na stenu obraz V.G. a usporiadali zozbierané materiály do vitrín.
Poďakovanie patrí aj nášmu duchovnému otcovi Karolovi, ktorý vždy ochotne prispel duchovným slovom k slávnostnej atmosfére pri každej akcii.
Mnoho písomných materiálov a fotografií nám poskytli hlavne Dr. Švecová - dcéra V.G. a Dr. Baláž - žiak V.G.

  Slávnostné otvorenie pamätnej izby bolo 15.9.2011 za účasti predsedu MS Ing. Mariana Tkáča, Mgr. Jána Eštoka správcu MS, JUDr. Kušnírovej riaditeľky Domu MS v Michalovciach, Dr. Baláža - žiaka V.G., predsedu únie nepočujúcich L.Lokša, primátora mesta Michalovce p. Viliama Zahorčáka, riaditeľky múzea špeciálneho školstva Mgr. Tinajovej.


 
Týmto pozývame všetkých, ktorých zaujíma problematika ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY na návštevu pamätnej izby v budove obecného kaštieľa.


 

    VILIAM GAŇO - 2016 Panychýda pri príležitosti 50.výročia úmrtia.