Dokumenty OcÚ

K stiahnutiu

2017

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Trnava pri Laborci. - zverejnené 30.10.2017

Návrh VZN 2/2017 Obce Trnava pri Laborci o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 12. júna 2017

Záverečný účet obce za rok 2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 13. marca 2017

Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019

Návrh VZN 1/2017 o podmienkach poskytobvania dotácii z prostriedkov obce.

Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019

2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 20.12.2016.

Vyhláška - "Kanalizácia Trnava pri Laborci I.etapa" OÚŽP. Kolaudácia.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 26.10.2016.

Vyhláška - "Vodovod Trnava pri Laborci I.etapa" OÚŽP. Kolaudácia.

Vyhláška - "Kanalizácia Trnava pri Laborci" OÚŽP. Začiatok kolaudácie.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 6.9.2016.

Vyhláška - "Vodovod Trnava pri Laborci I.etapa" OÚŽP. Začiatok kolaudácie.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15.6.2016.

Záverečný účet obce Trnava pri Laborci za rok 2015.

Návrh záverečného účtu obce Trnava pri Laborci za r.2015. z 31.5.2016

Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnava pri Laborci. z 31.5.2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 18.3.2016.

Návrh VZN 1/2016 z 29.2.2016 - o slobodnom prístupe k informáciám.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 22.2.2016.

2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 30.12.2015.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 16.12.2015.

Stanovenie poplatkov na rok 2016. (platný od 1.1.2016)

Schválený rozpočet zo 16.12.2015 na roky 2016-2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 27.11.2015.

Návrh rozpočtu z 1.12.2015 na roky 2016-2018

Návrh VZN 6/2015 z 30.11.2015 - o miestnom poplatku za komunálne ospady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN 5/2015 z 10.11.2015 - povodňový plán záchranných prác obce Trnava pri Laborci.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 7.9.2015.

Návrh VZN 4/2015 z 21.8.2015 o verejných priestranstvách a verejnom poriadku.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 22.6.2015.

Záverečný účet obce Trnava pri Laborci za rok 2014.

Návrh Záverečného účtu obce Trnava pri Laborci za rok 2014.

Návrh VZN 3/2015 5.6.2015 o nakladaní s komunálnym odpadom v Trnave pri Laborci.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 4.5.2015.

Návrh VZN 2/2015 o opatrovateľskej službe.

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 5.2.2015.

Rozpočet na roky 2015-2017

Návrh VZN 1/2015 o ochrane insígnií obce Trnava pri Laborci

Návrh rozpočtu na roky 2015-2017

2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 10.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 25.6.2014

Návrh záverečného účtu za rok 2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 10.4.2014

Schválený rozpočet na roky 2014 - 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.1.2014

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016

2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 17.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 21.11.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 2.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 27.6.2013

Návrh záverečného účtu za rok 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013

Stanovenie poplatkov od 1.7.2013

Správa č.1/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 6.6.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 10.4.2013

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 5.2.2013

Rozpočet na roky 2013-2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 7.12.2012

Návrh rozpočtu na roky 2013-2015

2012

VZN č.2/2012 o dani za nehnuteľnosti

Návrh VZN č.3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č.2/2012 o dani z nehnuteľnosti

Oznámenie rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce

Všeobecne záväzné nariadnie č.1/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Trnava pri Laborci

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 18.10.2012

Vodovod Trnava pri Laborci- I.etapa-časť stavby-oznámenie o začatí kolaudačného konania a zvolaní ústneho konania a miestneho šetrenia-verejnou vyhláškou

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2012

Návrh VZN č.1/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Trnava pri Laborci

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 06.07.2012

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.06.2012

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.05.2012

Návrh záverečného účtu obce za rok 2011

Vyhlásenie obdobia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Záverečné stanovisko SEA,Plán rozvoja VVaVK v KK

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 02.02.2012

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 27.01.2012

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2012

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 07.01.2012

Rozpočet na rok 2012

2011

Dodatok č.2 VZN 1/2010

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15.12.2011

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 16.11.2011

Vyhlásenie voľby Hlavnej kontrolórky

Žiadosť o voľbu poštou

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 29.07.2011

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 08.07.2011

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva z 30.06.2011

Zapisnica z riadneho zasadnutia obecneho zastupitelstva z 20.05.2011

Zápisnica z riadneho zasadnutia OcÚ zo dňa 08.04.2011

Programový rozpočet obce

Povodňový plán obce Trnava pri Laborci

Stanovisko hlavnej kontrolorky k rozpočtu na rok 2011

Schválený rozpočet na rok 2011

Zápis zo zasadnutia  OcÚ zo dňa 28.1.2011

Dodatok č.1. k VZN obce

Rokovací poriadok OcÚ

2010

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OcÚ  pre rok 2010

Zápis z ustanovujúceho zasadnutia OcÚ pre rok 2010

VZN obce Trnava pri Lab. o miestnych daniach  pre rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010

Evidencia obyvateľov

Dôležité telefónne čísla

Výzva firme Hypex na preinvestovanie prostriedkov v roku 2008

 Vrátenie nepreinvestovaných fin. prostriedkov Envirofondu

Výberové konanie pre výstavbu premostenia potoka

Výberové konanie pre opravu miestnej komunikácie

Plán odvozu komunálneho odpadu z domácnosti

Informácia o počte obyvateľov obce

 Záverečný účet obce za rok 2009

      Oznámenie o neuskutočnení volieb

Žiadosť o súpisné čislo

Žiadosť o zrušenie súpisného čisla

Ospravedlnujuci list za penalizacnu fakturu

Platobny prikaz so supisom majetku obce

    Zalozne pravo na majetok druzstva samozrejme neuplatneny

   Zoznam fiktívnych faktúr na 10 miliónov korún

  Zmluva na vyvoz sute na smetisko s Firmou Hypex